Order u渕iechu

Statut


STATUT Stowarzyszenia

MI臉DZYNARODOWA KAPITU艁A
ORDERU U艢MIECHU

PREAMBU艁A
Kapitu艂a Orderu U艣miechu jest Stowarzyszeniem niezale偶nym, samorz膮dowym, apolitycznym, kt贸rego g艂贸wnym celem jest nagradzanie ludzi s艂u偶膮cych najm艂odszym, ludzi, kt贸rzy swym dzia艂aniem i 偶yciem wcielaj膮 w czyn ide臋 - dzieci nade wszystko.
Kapitu艂a Orderu U艣miechu skupia w swych szeregach ludzi gwarantuj膮cych niezale偶no艣膰 my艣li, obiektywizm ocen, sprawiedliwo艣膰 s膮d贸w i odwag臋 cywiln膮, pozwalaj膮c膮 przeciwstawi膰 si臋 wszelkim naciskom zewn臋trznym.
Celem utrzymania niepodwa偶alnej niezale偶no艣ci Kapitu艂y Orderu U艣miechu, cz艂onkostwo zwyczajne i honorowe Stowarzyszenia jest do偶ywotnie.
Kapitu艂a Orderu U艣miechu, otwarta dla przyjaci贸艂 najm艂odszych ze wszystkich kraj贸w 艣wiata, s艂u偶y dzieciom bez wzgl臋du na ich miejsce zamieszkania, narodowo艣膰, wyznanie czy kolor sk贸ry.
Kapitu艂a Orderu U艣miechu w swych poczynaniach kieruje si臋 niepodwa偶aln膮 dewiz膮: dobro wszystkich dzieci na 艣wiecie najwy偶szym celem ludzi szlachetnych.
ROZDZIA艁 I
Nazwa, teren dzia艂ania,
siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

聽搂1
Stowarzyszenie nosi nazw臋:
"Mi臋dzynarodowa Kapitu艂a Orderu U艣miechu".
聽搂2
Terenem dzia艂ania Kapitu艂y jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica - zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
聽搂3
Siedzib膮 Kapitu艂y jest miasto sto艂eczne Warszawa.
聽搂4
Stowarzyszenie posiada osobowo艣膰 prawn膮.
聽搂5
Stowarzyszenie u偶ywa piecz臋ci i innych oznak zgodnie z obowi膮zuj膮cymi w tym zakresie przepisami. J臋zykiem obowi膮zuj膮cym w Kapitule jest j臋zyk polski.
ROZDZIA艁 II

Cele i 艣rodki dzia艂ania Stowarzyszenia.

搂6
Cele Stowarzyszenia:
1. Nagradzanie Orderem U艣miechu ludzi doros艂ych, wyr贸偶niaj膮cych si臋 dzia艂alno艣ci膮 s艂u偶膮c膮 wychowaniu dzieci, okazywaniem im przyja藕ni i niesieniem pomocy; Order U艣miechu nadawany jest wy艂膮cznie na podstawie pisemnego wniosku dzieci.
2. Kultywowanie idei opieki nad dzie膰mi i praktyczna realizacja has艂a: dzieci nade wszystko.
3. Wspieranie dzia艂a艅 maj膮cych na celu wprowadzenie w 偶ycie i przestrzeganie Konwencji o聽 Prawach Dziecka - niezale偶nie od barier narodowych, rasowych, religijnych czy ideologicznych.
4. Wspieranie akcji niesienia pomocy dzieciom potrzebuj膮cym na ca艂ym 艣wiecie.
5. Pog艂臋bianie wi臋zi pomi臋dzy dzie膰mi z ca艂ego 艣wiata w nadziei, 偶e b臋dzie to prowadzi膰 do 艂amania uprzedze艅 i przes膮d贸w mi臋dzy lud藕mi doros艂ymi na ca艂ej kuli ziemskiej.

搂7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Nadawanie Orderu U艣miechu zgodnie z ustalon膮 procedur膮 i ceremonia艂em.
2. Organizowanie ceremonii nadawania i wr臋czania Orderu U艣miechu oraz imprez popularyzuj膮cych t臋 ide臋.
3. Dzia艂alno艣膰 wydawnicz膮, filmow膮, audycje radiowe i telewizyjne oraz inne formy popularyzacji idei Orderu U艣miechu.
4. Organizowanie sesji, spotka艅, odczyt贸w, festiwali, wystaw, koncert贸w, konkurs贸w itp.
5. Wsp贸艂prac臋 i wsp贸艂dzia艂anie z organizacjami zajmuj膮cymi si臋 dzie膰mi.
聽 聽ROZDZIA艁 III
聽 聽 聽 聽 - Cz艂onkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowi膮zki.
搂8
Cz艂onkowie Stowarzyszenia dziel膮 si臋 na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspieraj膮cych

搂9
Cz艂onkiem zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia mo偶e by膰 obywatel Polski lub cudzoziemiec, w tym tak偶e cudzoziemiec nie maj膮cy miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

搂10
Cz艂onek zwyczajny Stowarzyszenia ma nast臋puj膮ce prawa:
1. Prawo udzia艂u w Walnym Zebraniu Kapitu艂y z g艂osem decyduj膮cym, a w szczeg贸lno艣ci prawo g艂osowania nad uchwa艂ami o nadawaniu Orderu U艣miechu.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do w艂adz Stowarzyszenia.
3. Prawo zg艂aszania w艂adzom Stowarzyszenia wniosk贸w dotycz膮cych jego dzia艂alno艣ci.

搂11
Do obowi膮zk贸w cz艂onka zwyczajnego nale偶y:
I. Czynny udzia艂 w pracach Stowarzyszenia s艂u偶膮cych realizacji cel贸w statutowych.
2. Przestrzeganie postanowie艅 Statutu, regulamin贸w i uchwa艂 w艂adz Stowarzyszenia.
3. Dzia艂anie na rzecz pomna偶ania maj膮tku Stowarzyszenia.
4. Terminowe op艂acanie sk艂adek zgodnie z uchwa艂ami w艂adz Stowarzyszenia.

搂12
Cz艂onkiem honorowym Kapitu艂y mo偶e zosta膰 osoba przyj臋ta w sk艂ad Stowarzyszenia w drodze g艂osowania, zgodnie z par. 15 pkt. 1, kt贸ra po艂o偶y艂a szczeg贸lne zas艂ugi w urzeczywistnieniu cel贸w i idei Stowarzyszenia.

搂13
1. Cz艂onkiem wspieraj膮cym Stowarzyszenia mo偶e by膰 osoba fizyczna lub osoba prawna, kt贸ra wspiera膰 b臋dzie Stowarzyszenia przez dzia艂ania organizacyjne, pomoc finansow膮 lub inn膮 pomoc materialn膮.
2. Cz艂onkowie wspieraj膮cy - osoby prawne dzia艂aj膮 w Stowarzyszeniu przez imiennie wyznaczonych przedstawicieli.

搂14
Cz艂onek honorowy i cz艂onek wspieraj膮cy Stowarzyszenia maj膮 nast臋puj膮ce prawa:
1 . Prawo udzia艂u w Walnym Zebraniu Kapitu艂y z g艂osem doradczym.
2. Prawo zg艂aszania w艂adzom Stowarzyszenia wniosk贸w dotycz膮cych jego dzia艂alno艣ci.

搂15
1. Decyzj臋 o przyj臋ciu w poczet cz艂onk贸w Stowarzyszenia na wniosek Kancelarii czyli Zarz膮du podejmuje
w formie uchwa艂y Walne Zebranie Kapitu艂y wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w.
2. W ocenie kandydata na cz艂onka Stowarzyszenia Walne Zebranie Kapitu艂y bada jego zaanga偶owanie w dzia艂alno艣膰 na rzecz dzieci, przy czym kieruje si臋 zasadami wyra偶onymi w Preambule do niniejszego Statutu.
3. Walne Zebranie Kapitu艂y mo偶e podj膮膰 uchwal臋 szczeg贸艂owo ustalaj膮c膮 zasady przyjmowania cz艂onk贸w. Uchwal臋 tak膮 Walne Zebranie Kapitu艂y podejmuje wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w.

搂16
Cz艂onkostwo w Stowarzyszeniu jest do偶ywotnie. Oznacza to, 偶e wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa nast膮pi膰 mo偶e wy艂膮cznie w nast臋puj膮cych przypadkach:
a) dobrowolnego zrzeczenia si臋 cz艂onkostwa zg艂oszonego do Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y,
b) 艣mierci osoby fizycznej - cz艂onka Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem s膮du powszechnego za przest臋pstwo umy艣lne,
d) ustania osobowo艣ci prawnej cz艂onka wspieraj膮cego - osoby prawnej,
e) ustania powod贸w, dla kt贸rych cz艂onek wspieraj膮cy zosta艂 przyj臋ty do Stowarzyszenia.
f) Pozbawienia cz艂onkostwa w spos贸b okre艣lony w ust. 2.
2. W przypadkach dzia艂ania na szkod臋 Stowarzyszenia, wzgl臋dnie wielokrotnego nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Kapitu艂y, b膮d藕 nie op艂acania sk艂adek przez jego cz艂onka Zarz膮du Kapitu艂y mo偶e podj膮膰 - wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w - uchwa艂臋 o pozbawieniu cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu.

Od uchwa艂y Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y o pozbawieniu cz艂onkostwa s艂u偶y cz艂onkowi Stowarzyszenia, kt贸rego uchwa艂a dotyczy, prawo odwo艂ania si臋 do Walnego Zgromadzenia Kapitu艂y. Termin do wniesienia odwo艂ania jest 3 - miesi臋czny i jego bieg rozpoczyna si臋 w dniu dor臋czenia cz艂onkowi odpisu uchwa艂y Zarz膮du Kapitu艂y.
Walne Zebranie Kapitu艂y mo偶e decyzj臋 Zarz膮du Kapitu艂y o pozbawieniu cz艂onkostwa utrzyma膰 w mocy wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w albo zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w uchyli膰.

3. W przypadku zaistnienia kt贸rejkolwiek z wy偶ej wymienionych przyczyn - wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa Walne Zebranie Kapitu艂y orzeka uchwal膮 o skre艣leniu z listy cz艂onk贸w Stowarzyszenia.

搂17
Cz艂onek, kt贸ry dobrowolnie zrzek艂 si臋 cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu, ma prawo ponownego ubiegania si臋 o przyj臋cie do艅 na zasadach og贸lnych.
聽 ROZDZIA艁 IV - W艂adze Stowarzyszenia
搂18
1 W艂adzami Stowarzyszenia s膮:
a) walne zebranie cz艂onk贸w zwane Walnym Zebraniem Kapitu艂y,
b) Kancelaria czyli Zarz膮d Kapitu艂y,
c) komisja rewizyjna zwana Komisj膮 Rewizyjn膮 Kapitu艂y.
2. Kadencja w艂adz trwa 5 lat.
3. W przypadku ust膮pienia cz艂onka Kancelarii lub Komisji Rewizyjnej Kapitu艂y przed up艂ywem kadencji organy te mog膮 podj膮膰 uchwa艂臋 o uzupe艂nieniu swego sk艂adu poprzez dokooptowanie na zwolnione miejsce innego cz艂onka Stowarzyszenia, kt贸ry pe艂ni膰 b臋dzie swoj膮 funkcj臋 do ko艅ca kadencji.

Liczba cz艂onk贸w w ten spos贸b wprowadzonych do w艂adz Stowarzyszenia nie mo偶e przekracza膰 1/3 liczby cz艂onk贸w danego organu pochodz膮cych z wyboru.

Walne Zebranie Kapitu艂y

搂19
1. Walne Zebranie Kapitu艂y jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Kapitu艂y mog膮 by膰 zwyczajne: sprawozdawcze
lub sprawozdawczo-wyborcze albo nadzwyczajne.

搂 20
Poza sprawami okre艣lonymi w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Kapitu艂y nale偶膮:
a) zmiana Statutu,
b) podejmowanie uchwa艂 o przyznaniu Orderu U艣miechu,
c) ustalanie procedury przyznawania oraz ceremonia艂u wr臋czania Orderu U艣miechu, przyjmowanie nowych cz艂onk贸w, nadawanie godno艣ci cz艂onka honorowego i pozbawianie cz艂onkostwa w Stowarzyszeniu,
d) uchwalanie perspektywicznego programu dzia艂ania na okres kadencji,
e) przyjmowanie sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie - na wniosek Komisji Rewizyjnej Kapitu艂y uchwa艂 w sprawie udzielenia absolutorium dla Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y,
g) wyb贸r cz艂onk贸w Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y, to jest kanclerza, wicekanclerzy, sekretarzy, skarbnika, cz艂onk贸w Zarz膮du oraz cz艂onk贸w Komisji Rewizyjnej Kapitu艂y,
h) uchwalanie regulamin贸w Kancelarii czyli Zarz膮du, Komisji Rewizyjnej Kapitu艂y, regulaminu Walnego Zebrania Kapitu艂y i innych regulamin贸w wewn臋trznych,
i) podj臋cie uchwa艂y w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzania likwidacji i przekazania maj膮tku.

搂21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapitu艂y ma zdolno艣膰 do podejmowania uchwa艂 w obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w zwyczajnych w pierwszym terminie i bez wzgl臋du na liczb臋 obecnych - w drugim terminie.
2. Z zastrze偶eniem ust. 3 niniejszego paragrafu uchwa艂y Walnego Zebrania s膮 podejmowane zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w g艂osowaniu jawnym.
3. Uchwa艂y w sprawach wymienionych w par. 20 pkt. c podejmowane s膮 wy艂膮cznie wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w i w obecno艣ci po艂owy liczby cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Uchwa艂y i dyskusje dotycz膮ce par. 20 pkt. b odbywaj膮 si臋 w trybie poufnym.

搂 22
Walne Zebranie Kapitu艂y jest zwo艂ywane przez Kancelaria czyli Zarz膮d Kapitu艂y, kt贸ra zawiadamia cz艂onk贸w Stowarzyszenia co najmniej 14dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno okre艣la膰:
Dok艂adn膮 dat臋 i miejsce rozpocz臋cia obrad w pierwszym i drugim terminie oraz proponowany porz膮dek obrad. Zawiadomienia dor臋cza si臋 wszystkim cz艂onkom Stowarzyszenia za po艣rednictwem poczty, poczty elektronicznej lub do r膮k w艂asnych oraz og艂asza si臋 w widocznym miejscu w siedzibie Stowarzyszenia.

搂 23
Sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Kapitu艂y jest zwo艂ywane corocznie, a sprawozdawczo - wyborcze - co 5 lat w ko艅cu kadencji Stowarzyszenia.

搂 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapitu艂y mo偶e by膰 zwo艂ane:
a) na podstawie wcze艣niejszej uchwa艂y Walnego Zebrania,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia,
d) z w艂asnej inicjatywy Zarz膮du Kapitu艂y.
2. Zarz膮d Kapitu艂y zwo艂uje nadzwyczajne Walne Zebranie Kapitu艂y nie p贸藕niej ni偶 w terminie 3 miesi臋cy od otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapitu艂y winno obradowa膰 nad spraw膮, dla kt贸rej zosta艂o zwo艂ane.

Kancelaria czyli Zarz膮d Kapitu艂y

搂 25
1. Kancelaria czyli Zarz膮d Kapitu艂y Stowarzyszenia sk艂ada si臋 z 9 do 15 os贸b, w tym Kanclerza, Wicekanclerzy, Sekretarza, Skarbnika i Cz艂onk贸w. Przewodnicz膮cym Kapitu艂y jest Kanclerz Kapitu艂y.
2. Posiedzenia Zarz膮du s膮 zwo艂ywane przez kanclerza lub wicekanclerzy w miar臋 potrzeby.
3. Uchwa艂y Kancelarii czyli Zarz膮du podejmowane s膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy jej cz艂onk贸w. W przypadku r贸wnej liczby g艂os贸w decyduje g艂os Kanclerza Kapitu艂y.

搂 26
Do kompetencji Zarz膮du Kapitu艂y nale偶膮 wszystkie sprawy nie zastrze偶one w niniejszym Statucie dla Walnego Zebrania Kapitu艂y ani Komisji Rewizyjnej, a w szczeg贸lno艣ci:
a) kierowanie dzia艂alno艣ci膮 i zarz膮dzanie maj膮tkiem Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia,
c) zwo艂ywanie Walnych Zebra艅 Kapitu艂y,
d) przedstawianie Walnemu Zebraniu Kapitu艂y kandydat贸w na cz艂onk贸w stowarzyszenia
e) badanie wniosk贸w o nadanie Orderu U艣miechu, ich weryfikacja i przedstawianie聽 Walnemu Zebraniu kandydat贸w do odznaczenia,
f) uchwalanie regulamin贸w wewn臋trznych w sprawach nie nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci innych w艂adz Stowarzyszenia,
g) powo艂ywanie komisji i zespo艂贸w problemowych,
h) opracowywanie plan贸w dzia艂alno艣ci i preliminarzy bud偶etowych, sprawozda艅 z dzia艂alno艣ci statutowej,
h) nabywanie i zbywanie nieruchomo艣ci,
i) ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich przewidzianych w uchwa艂ach Walnego Zebrania聽 Kapitu艂y, w wyj膮tkowych wypadkach umarzanie zaleg艂ych sk艂adek lub zwolnienie od ich p艂acenia

Komisja Rewizyjna Kapitu艂y

搂 27
1. Komisja Rewizyjna Kapitu艂y sk艂ada si臋 z 3 do 5 cz艂onk贸w; na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego sk艂adu przewodnicz膮cego i sekretarzy.
2. Cz艂onkowie Kancelarii czyli Zarz膮du Kapitu艂y nie mog膮 by膰 jednocze艣nie cz艂onkami Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwa艂y zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w obecno艣ci po艂owy jej cz艂onk贸w.

搂 28
Komisja Rewizyjna Kapitu艂y przynajmniej raz do roku kontroluje dzia艂alno艣膰 Stowarzyszenia oraz jego gospodark臋 finansow膮 pod wzgl臋dem celowo艣ci, gospodarno艣ci i zgodno艣ci z prawem. Komisja ma prawo wyst臋powania do Zarz膮du Kapitu艂y z wnioskami wynikaj膮cymi z kontroli i 偶膮dania wyja艣nie艅

搂 29
Komisja Rewizyjna Kapitu艂y sk艂ada Walnemu Zebraniu Kapitu艂y sprawozdanie ze swej dzia艂alno艣ci i stawia wnioski o udzielenie absolutorium dla Zarz膮du Kapitu艂y.
聽 ROZDZIA艁 V - Reprezentacja
聽 聽 聽 聽 搂 30
聽 聽 聽 聽1.Umowy ,zobowi膮zania , pe艂nomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarz膮du Kanclerz lub upowa偶niony na pi艣mie przez Kanclerza inny cz艂onek Zarz膮du.
聽 聽 聽 聽 2.Dokumenty powoduj膮ce zmian臋 sk艂adnik贸w maj膮tkowych podpisuje Kanclerz lub inny cz艂onek zarz膮du 艂膮cznie ze skarbnikiem.
聽 ROZDZIA艁 VI - Maj膮tek Stowarzyszenia
搂31
Maj膮tek Stowarzyszenia stanowi膮:
a) sk艂adki cz艂onkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
c) dochody z maj膮tku Stowarzyszenia,
d) dochody z dzia艂alno艣ci w艂asnej Stowarzyszenia, w tym dzia艂alno艣ci gospodarczej,
e) dochody z ofiarno艣ci publicznej.

搂 32
1. Maj膮tek i 艣rodki Stowarzyszenia mog膮 by膰 wykorzystane wy艂膮cznie na cele statutowe.
2. Dla realizacji cel贸w statutowych Stowarzyszenie prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮.

搂 33
Cz艂onkowie Stowarzyszenia nie mog膮 by膰 wynagradzani za wykonywanie swych obowi膮zk贸w ani nie uczestnicz膮 w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu koszt贸w poniesionych przez cz艂onk贸w Stowarzyszenia w zwi膮zku z czynno艣ciami na rzecz Stowarzyszenia wykonywanymi na podstawie decyzji Zarz膮du Kapitu艂y ani wynagradzania os贸b pozostaj膮cych w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.

搂 34
Maj膮tkiem Stowarzyszenia zarz膮dza Zarz膮d Kapitu艂y poprzez uchwa艂y, z wy艂膮czeniem spraw zastrze偶onych dla Walnego Zebrania Kapitu艂y.

ROZDZIA艁 VII
Zmiana Statutu, rozwi膮zanie Stowarzyszenia.


搂 35
Uchwa艂y Walnego Zebrania Kapitu艂y w sprawie zmiany Statutu i w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia podejmowane s膮 wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w w obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w zwyczajnych Stowarzyszenia. Do podejmowania uchwa艂 w sprawie rozwi膮zania Stowarzyszenia zastosowanie ma przepis par. 21 ust. 1 niniejszego Statutu ze zmianami wynikaj膮cymi z Uchwa艂y Walnego Zebrania Mi臋dzynarodowej Kapitu艂y Orderu U艣miechu z dnia 5 wrze艣nia 2000 r.

搂 36
Podejmuj膮c uchwal臋 o rozwi膮zaniu si臋 Zebranie Kapitu艂y okre艣la spos贸b przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o maj膮tku Stowarzyszenia i powo艂uje Komisj臋 Likwidacyjn膮. Komisja Likwidacyjna zobowi膮zana jest do opublikowania wynik贸w likwidacji.

搂 37
W sprawach Stowarzyszenia w艂a艣ciwym jest S膮d dla dzielnicy Warszawa- 艢r贸dmie艣cie.

搂 38
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje si臋 przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z p贸藕niejszymi zmianami).

S膮d rejestr. Dz. A. Poz. ST. 1961 z dnia 16. XI 1992
聽(VII NSA Rejestr Stowarzysze艅 726/92)