STATUT Stowarzyszenia

MIĘDZYNARODOWA KAPITUŁA
ORDERU UŚMIECHU

PREAMBUŁA
Kapituła Orderu Uśmiechu jest Stowarzyszeniem niezależnym, samorządowym, apolitycznym, którego głównym celem jest nagradzanie ludzi służących najmłodszym, ludzi, którzy swym działaniem i życiem wcielają w czyn ideę – dzieci nade wszystko.
Kapituła Orderu Uśmiechu skupia w swych szeregach ludzi gwarantujących niezależność myśli, obiektywizm ocen, sprawiedliwość sądów i odwagę cywilną, pozwalającą przeciwstawić się wszelkim naciskom zewnętrznym.
Celem utrzymania niepodważalnej niezależności Kapituły Orderu Uśmiechu, członkostwo zwyczajne i honorowe Stowarzyszenia jest dożywotnie.
Kapituła Orderu Uśmiechu, otwarta dla przyjaciół najmłodszych ze wszystkich krajów świata, służy dzieciom bez względu na ich miejsce zamieszkania, narodowość, wyznanie czy kolor skóry.
Kapituła Orderu Uśmiechu w swych poczynaniach kieruje się niepodważalną dewizą: dobro wszystkich dzieci na świecie najwyższym celem ludzi szlachetnych.
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania,
siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

 §1
Stowarzyszenie nosi nazwę:
"Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu".
 §2
Terenem działania Kapituły jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica – zgodnie z przepisami prawa miejscowego.
 §3
Siedzibą Kapituły jest miasto stołeczne Warszawa.
 §4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 §5
Stowarzyszenie używa pieczęci i innych oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Językiem obowiązującym w Kapitule jest język polski.
ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Stowarzyszenia.
 

§6
Cele Stowarzyszenia:
1. Nagradzanie Orderem Uśmiechu ludzi dorosłych, wyróżniających się działalnością służącą wychowaniu dzieci, okazywaniem im przyjaźni i niesieniem pomocy; Order Uśmiechu nadawany jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku dzieci.
2. Kultywowanie idei opieki nad dziećmi i praktyczna realizacja hasła: dzieci nade wszystko.
3. Wspieranie działań mających na celu wprowadzenie w życie i przestrzeganie Konwencji o  Prawach Dziecka – niezależnie od barier narodowych, rasowych, religijnych czy ideologicznych.
4. Wspieranie akcji niesienia pomocy dzieciom potrzebującym na całym świecie.
5. Pogłębianie więzi pomiędzy dziećmi z całego świata w nadziei, że będzie to prowadzić do łamania uprzedzeń i przesądów między ludźmi dorosłymi na całej kuli ziemskiej.
 
§7
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Nadawanie Orderu Uśmiechu zgodnie z ustaloną procedurą i ceremoniałem.
2. Organizowanie ceremonii nadawania i wręczania Orderu Uśmiechu oraz imprez popularyzujących tę ideę.
3. Działalność wydawniczą, filmową, audycje radiowe i telewizyjne oraz inne formy popularyzacji idei Orderu Uśmiechu.
4. Organizowanie sesji, spotkań, odczytów, festiwali, wystaw, koncertów, konkursów itp.
5. Współpracę i współdziałanie z organizacjami zajmującymi się dziećmi.
   ROZDZIAŁ III
        – Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.
§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
 
§9
Członkiem zwyczajnym i honorowym Stowarzyszenia może być obywatel Polski lub cudzoziemiec, w tym także cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma następujące prawa:
1. Prawo udziału w Walnym Zebraniu Kapituły z głosem decydującym, a w szczególności prawo głosowania nad uchwałami o nadawaniu Orderu Uśmiechu.
2. Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.
3. Prawo zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.
 
§11
Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
I. Czynny udział w pracach Stowarzyszenia służących realizacji celów statutowych.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Działanie na rzecz pomnażania majątku Stowarzyszenia.
4. Terminowe opłacanie składek zgodnie z uchwałami władz Stowarzyszenia.
 
§12
Członkiem honorowym Kapituły może zostać osoba przyjęta w skład Stowarzyszenia w drodze głosowania, zgodnie z par. 15 pkt. 1, która położyła szczególne zasługi w urzeczywistnieniu celów i idei Stowarzyszenia.
 
§13
1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która wspierać będzie Stowarzyszenia przez działania organizacyjne, pomoc finansową lub inną pomoc materialną.
2. Członkowie wspierający – osoby prawne działają w Stowarzyszeniu przez imiennie wyznaczonych przedstawicieli.
 
§14
Członek honorowy i członek wspierający Stowarzyszenia mają następujące prawa:
1 . Prawo udziału w Walnym Zebraniu Kapituły z głosem doradczym.
2. Prawo zgłaszania władzom Stowarzyszenia wniosków dotyczących jego działalności.
 
§15
1. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia na wniosek Kancelarii czyli Zarządu podejmuje
w formie uchwały Walne Zebranie Kapituły większością 2/3 głosów.
2. W ocenie kandydata na członka Stowarzyszenia Walne Zebranie Kapituły bada jego zaangażowanie w działalność na rzecz dzieci, przy czym kieruje się zasadami wyrażonymi w Preambule do niniejszego Statutu.
3. Walne Zebranie Kapituły może podjąć uchwalę szczegółowo ustalającą zasady przyjmowania członków. Uchwalę taką Walne Zebranie Kapituły podejmuje większością 2/3 głosów.
 
§16
Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dożywotnie. Oznacza to, że wygaśnięcie członkostwa nastąpić może wyłącznie w następujących przypadkach:
a) dobrowolnego zrzeczenia się członkostwa zgłoszonego do Kancelarii czyli Zarządu Kapituły,
b) śmierci osoby fizycznej – członka Stowarzyszenia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwo umyślne,
d) ustania osobowości prawnej członka wspierającego – osoby prawnej,
e) ustania powodów, dla których członek wspierający został przyjęty do Stowarzyszenia.
f) Pozbawienia członkostwa w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadkach działania na szkodę Stowarzyszenia, względnie wielokrotnego nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Kapituły, bądź nie opłacania składek przez jego członka Zarządu Kapituły może podjąć – większością 2/3 głosów – uchwałę o pozbawieniu członkostwa w Stowarzyszeniu.
 
Od uchwały Kancelarii czyli Zarządu Kapituły o pozbawieniu członkostwa służy członkowi Stowarzyszenia, którego uchwała dotyczy, prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Kapituły. Termin do wniesienia odwołania jest 3 – miesięczny i jego bieg rozpoczyna się w dniu doręczenia członkowi odpisu uchwały Zarządu Kapituły.
Walne Zebranie Kapituły może decyzję Zarządu Kapituły o pozbawieniu członkostwa utrzymać w mocy większością 2/3 głosów albo zwykłą większością głosów uchylić.
 
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z wyżej wymienionych przyczyn – wygaśnięcie członkostwa Walne Zebranie Kapituły orzeka uchwalą o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
 
§17
Członek, który dobrowolnie zrzekł się członkostwa w Stowarzyszeniu, ma prawo ponownego ubiegania się o przyjęcie doń na zasadach ogólnych.
  ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia
§18
1 Władzami Stowarzyszenia są:
a) walne zebranie członków zwane Walnym Zebraniem Kapituły,
b) Kancelaria czyli Zarząd Kapituły,
c) komisja rewizyjna zwana Komisją Rewizyjną Kapituły.
2. Kadencja władz trwa 5 lat.
3. W przypadku ustąpienia członka Kancelarii lub Komisji Rewizyjnej Kapituły przed upływem kadencji organy te mogą podjąć uchwałę o uzupełnieniu swego składu poprzez dokooptowanie na zwolnione miejsce innego członka Stowarzyszenia, który pełnić będzie swoją funkcję do końca kadencji.
 
Liczba członków w ten sposób wprowadzonych do władz Stowarzyszenia nie może przekraczać 1/3 liczby członków danego organu pochodzących z wyboru.
 
 

Walne Zebranie Kapituły
 
§19
1. Walne Zebranie Kapituły jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebrania Kapituły mogą być zwyczajne: sprawozdawcze
lub sprawozdawczo-wyborcze albo nadzwyczajne.
 
§ 20
Poza sprawami określonymi w niniejszym Statucie do kompetencji Walnego Zgromadzenia Kapituły należą:
a) zmiana Statutu,
b) podejmowanie uchwał o przyznaniu Orderu Uśmiechu,
c) ustalanie procedury przyznawania oraz ceremoniału wręczania Orderu Uśmiechu, przyjmowanie nowych członków, nadawanie godności członka honorowego i pozbawianie członkostwa w Stowarzyszeniu,
d) uchwalanie perspektywicznego programu działania na okres kadencji,
e) przyjmowanie sprawozdań z działalności Kancelarii czyli Zarządu Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
f) podejmowanie – na wniosek Komisji Rewizyjnej Kapituły uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla Kancelarii czyli Zarządu Kapituły,
g) wybór członków Kancelarii czyli Zarządu Kapituły, to jest kanclerza, wicekanclerzy, sekretarzy, skarbnika, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej Kapituły,
h) uchwalanie regulaminów Kancelarii czyli Zarządu, Komisji Rewizyjnej Kapituły, regulaminu Walnego Zebrania Kapituły i innych regulaminów wewnętrznych,
i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, sposobu przeprowadzania likwidacji i przekazania majątku.
 
§21
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapituły ma zdolność do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu uchwały Walnego Zebrania są podejmowane zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały w sprawach wymienionych w par. 20 pkt. c podejmowane są wyłącznie większością 2/3 głosów i w obecności połowy liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
4. Uchwały i dyskusje dotyczące par. 20 pkt. b odbywają się w trybie poufnym.
 
§ 22
Walne Zebranie Kapituły jest zwoływane przez Kancelaria czyli Zarząd Kapituły, która zawiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14dni przed terminem zebrania. Zawiadomienie powinno określać:
Dokładną datę i miejsce rozpoczęcia obrad w pierwszym i drugim terminie oraz proponowany porządek obrad. Zawiadomienia doręcza się wszystkim członkom Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub do rąk własnych oraz ogłasza się w widocznym miejscu w siedzibie Stowarzyszenia.
 
§ 23
Sprawozdawcze zwyczajne Walne Zebranie Kapituły jest zwoływane corocznie, a sprawozdawczo – wyborcze – co 5 lat w końcu kadencji Stowarzyszenia.
 
 

§ 24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapituły może być zwołane:
a) na podstawie wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
d) z własnej inicjatywy Zarządu Kapituły.
2. Zarząd Kapituły zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Kapituły nie później niż w terminie 3 miesięcy od otrzymania wniosku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Kapituły winno obradować nad sprawą, dla której zostało zwołane.
 
Kancelaria czyli Zarząd Kapituły
 
§ 25
1. Kancelaria czyli Zarząd Kapituły Stowarzyszenia składa się z 9 do 15 osób, w tym Kanclerza, Wicekanclerzy, Sekretarza, Skarbnika i Członków. Przewodniczącym Kapituły jest Kanclerz Kapituły.
2. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez kanclerza lub wicekanclerzy w miarę potrzeby.
3. Uchwały Kancelarii czyli Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Kanclerza Kapituły.
 
§ 26
Do kompetencji Zarządu Kapituły należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w niniejszym Statucie dla Walnego Zebrania Kapituły ani Komisji Rewizyjnej, a w szczególności:
a) kierowanie działalnością i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia,
c) zwoływanie Walnych Zebrań Kapituły,
d) przedstawianie Walnemu Zebraniu Kapituły kandydatów na członków stowarzyszenia
e) badanie wniosków o nadanie Orderu Uśmiechu, ich weryfikacja i przedstawianie  Walnemu Zebraniu kandydatów do odznaczenia,
f) uchwalanie regulaminów wewnętrznych w sprawach nie należących do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
g) powoływanie komisji i zespołów problemowych,
h) opracowywanie planów działalności i preliminarzy budżetowych, sprawozdań z działalności statutowej,
h) nabywanie i zbywanie nieruchomości,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich przewidzianych w uchwałach Walnego Zebrania  Kapituły, w wyjątkowych wypadkach umarzanie zaległych składek lub zwolnienie od ich płacenia
 
Komisja Rewizyjna Kapituły
 
§ 27
1. Komisja Rewizyjna Kapituły składa się z 3 do 5 członków; na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i sekretarzy.
2. Członkowie Kancelarii czyli Zarządu Kapituły nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności połowy jej członków.
 
§ 28
Komisja Rewizyjna Kapituły przynajmniej raz do roku kontroluje działalność Stowarzyszenia oraz jego gospodarkę finansową pod względem celowości, gospodarności i zgodności z prawem. Komisja ma prawo występowania do Zarządu Kapituły z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądania wyjaśnień
 
§ 29
Komisja Rewizyjna Kapituły składa Walnemu Zebraniu Kapituły sprawozdanie ze swej działalności i stawia wnioski o udzielenie absolutorium dla Zarządu Kapituły.
  ROZDZIAŁ V – Reprezentacja
        § 30
       1.Umowy ,zobowiązania , pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisuje w imieniu Zarządu Kanclerz lub upoważniony na piśmie przez Kanclerza inny członek Zarządu.
        2.Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisuje Kanclerz lub inny członek zarządu łącznie ze skarbnikiem.
  ROZDZIAŁ VI – Majątek Stowarzyszenia
§31
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, spadki, zapisy, dotacje,
c) dochody z majątku Stowarzyszenia,
d) dochody z działalności własnej Stowarzyszenia, w tym działalności gospodarczej,
e) dochody z ofiarności publicznej.
 
 

§ 32
1. Majątek i środki Stowarzyszenia mogą być wykorzystane wyłącznie na cele statutowe.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą.
 
§ 33
Członkowie Stowarzyszenia nie mogą być wynagradzani za wykonywanie swych obowiązków ani nie uczestniczą w zyskach. Nie dotyczy to zwrotu kosztów poniesionych przez członków Stowarzyszenia w związku z czynnościami na rzecz Stowarzyszenia wykonywanymi na podstawie decyzji Zarządu Kapituły ani wynagradzania osób pozostających w stosunku pracy ze Stowarzyszeniem.
 
§ 34
Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd Kapituły poprzez uchwały, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Kapituły.
 
ROZDZIAŁ VII
Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia.

 
§ 35
Uchwały Walnego Zebrania Kapituły w sprawie zmiany Statutu i w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane są większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia zastosowanie ma przepis par. 21 ust. 1 niniejszego Statutu ze zmianami wynikającymi z Uchwały Walnego Zebrania Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu z dnia 5 września 2000 r.
 

§ 36
Podejmując uchwalę o rozwiązaniu się Zebranie Kapituły określa sposób przeprowadzenia jego likwidacji, decyduje o majątku Stowarzyszenia i powołuje Komisję Likwidacyjną. Komisja Likwidacyjna zobowiązana jest do opublikowania wyników likwidacji.

§ 37
W sprawach Stowarzyszenia właściwym jest Sąd dla dzielnicy Warszawa- Śródmieście.
 
§ 38
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).
 
Sąd rejestr. Dz. A. Poz. ST. 1961 z dnia 16. XI 1992
 (VII NSA Rejestr Stowarzyszeń 726/92)